اهمییت قرض الحسنه

  قرض الحسنه در قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم

اقیموا الصلواه وآتی الزکواه واقرضواالله قرضا حسنا (سوره مزمل آیه 20)

نماز بگذارید وزکات بدهید وبه خداقرض الحسنه دهید وهرخیری راکه برای خودپیش میفرستید پاداش آن بزرگتراست .